gosta de ti

我要是早生一年去申请罗德岛该多好


我曾经快乐过,现在的我更想好好爱我自己 ​​​​                                                                         ” ​​​

这里 gosta de ti
随便起了一个奇怪的名字
其实是因为以前的圈名太傻了
会写字会画画会刻章会写手帐
希望多一点人关注我 不然实在是不知道发什么
( ¨̮ )承蒙厚爱

我喜欢的男孩问我:
“我为什么没有女朋友”

这应该,不是丘吉尔吧???

我到底该以什么样的方式在这世界上行走